The story behind…

The story behind…

Inmiddels is het jaar geleden dat ik afstudeerde als beeldend kunstenaar aan de Kunstacademie Friesland. Door Corona is er nog steeds geen gelegenheid geweest om mijn afstudeerwerk op een normale manier te exposeren. Daarom wil ik het verhaal achter het “ Tegenstrijdig Landschap “ graag op deze manier delen. Lees en ontdek …

The English translation at the bottom of this article, text in italics.

TEGENSTRIJDIG LANDSCHAP

Het werk wat ik heb gemaakt, is een installatie van diverse onderdelen die bij elkaar horen en de toeschouwer omsluiten door de schaal en de ruimtelijke opstelling. Ik heb me laten inspireren door de oerkrachten van de natuur die voor mij het duidelijkste aan zee zijn te ervaren. Hier zijn aarde, water, lucht en vuur in de meest pure vorm aanwezig.
De essentie van de elementen is hier optimaal zonder de verstoring van mensen, gebouwen, industrie of verkeer.
Het werk bestaat uit drie onderdelen die samen een surrealistisch landschap vormen dat de toeschouwer omsluit en waardoor je je door het kunstwerk heen kan bewegen.

Het eerste onderdeel is een samengesteld wandwerk van panelen, gemaakt van houten panlatten, omspannen met jute en gebruikt tentdoek. Het tentdoek is afkomstig van afgedankte stormtenten en heeft dus letterlijk in weer en wind gestaan. Hier is bewust voor gekozen. Hergebruik van het materiaal heeft te maken met mijn zorg voor het milieu, en het tentdoek met ervaring maakt de link met de elementen duidelijk.

Ook het handgemaakte aspect is van belang. Ik wil hiermee het ambachtelijke en het menselijke benadrukken wat ik in de moderne maatschappij steeds meer zie verdwijnen. Robotisering en digitalisering krijgen de overhand waarbij alles perfect, kil en exact aan elkaar gelijk van de lopende band rolt. Er is geen plaats meer voor het persoonlijke en menselijke aspect wat een handgemaakt product uniek maakt en karakter geeft.

Het wandwerk is een abstracte vertaling van emoties en beelden die ik bij het landschap, de zee en de elementen heb. Het uitgangspunt hiervoor is een eigen foto gemaakt op het strand van Texel.
Om de essentie van het beeld te pakken, heb ik de foto geabstraheerd op pixelniveau, waardoor ik het zeegezicht weer kan geven door middel van 15 panelen van 60 x 60 cm.Deze panelen worden uitgevoerd in diverse materialen en technieken, maar komen qua kleur overeen met de kleuren van het oorspronkelijke, gepixelde beeld. Zichtbare structuren, kwaststreken en genaaide naden laten zien dat dit mensenwerk is en tonen het karakter en de unieke persoonlijkheid van de maker.

Het tweede onderdeel van het werk bestaat uit versnipperde golvende vormen, die doen denken aan de zee, maar ik wil hier ook de donkere en dreigende kant van de oerkrachten mee weergeven.
De zwarte gerafelde lichamen lijken met geweld uit elkaar te zijn gescheurd, en staan daarmee in schril contrast met het strakke wandpaneel, waar juist alles exact is geregisseerd.
Het ruwe karakter van de sculpturen wordt weer gedeeltelijk opgeheven door de fragiele pootjes waarop ze staan, en lijken daardoor te zweven. Lichtvoetig en zwaar tegelijk. Door al deze tegenstellingen ontstaat een vervreemdend effect waarmee ik de kijker wil prikkelen.

Drie ventilatoren vormen het derde onderdeel van de installatie en versterken de totale landschappelijk beleving. Met de luchtstroom die je voelt, en het geluid wat je hoort wil ik de wind verbeelden, waardoor je het gevoel krijgt echt in een landschap te zijn.

De oerkrachten en de elementen waren voor mij het uitgangspunt, maar in dit werk met zijn contrasten zijn duidelijk meer lagen en betekenissen aanwezig.

Dit werk gaat ook over mijzelf, de pragmatische ontwerper tegenover de zoekende kunstenaar. Over de tegenstelling tussen verstand en gevoel. Over orde en chaos. Het gaat over de strijd tussen mens en milieu. De dunne lijn tussen de fascinerende schoonheid, maar ook de vernietigende kracht van de natuur.
De zee in tegenlicht. Waarbij alle kleur is opgelost en er een zwart golvend oppervlak overblijft met de schitterende weerkaatsing van de zon.

Ik heb het de titel “ Tegenstrijdig Landschap “ ( Contradictory Landscape ) gegeven.
Met deze titel wil ik vragen oproepen en de kijker aansporen om de tegenstrijdigheden in mijn landschap te ontrafelen. Gaat dit over schoonheid ? Vernietiging ? Gevaar of hoop ?

Het is aan de beschouwer …

It has now been a year since I graduated as a visual artist at the Art Academy Friesland. Due to Corona there has still not been an opportunity to exhibit my graduation work in a normal way. That is why I would like to share the story behind the “Contradictory Landscape” in this way. Read and discover …

CONTRADICTORY LANDSCAPE

The work I have made is an installation of various parts that belong together and surround the viewer through the scale and the spatial arrangement.
I was inspired by the primal forces of nature that can be experienced most clearly at the sea for me. Here earth, water, air and fire are present in its purest form.
The essence of the elements is optimal here without disturbing people, buildings, industry or traffic.
The work consists of three parts that together form a surreal landscape that encloses the viewer and through which you can move through the artwork.

The first part is a composite wall work of panels, made of wooden battens,
covered with burlap and used canvas. The canvas comes from discarded storm tents and has literally been exposed to all kinds of weather. This was deliberately chosen.
Reuse of the material has to do with my concern for the environment, and the tent cloth
with experience makes the link with the elements clear.
The handmade aspect is also important. With this I want to emphasize the craft and the human, which I see increasingly disappear in modern society.
Robotization and digitization get the upper hand, with everything rolling off the assembly line perfectly, coldly and exactly at the same time. There is no longer any room for the personal and human aspect that makes a handmade product unique and gives character.

The wall work is an abstract translation of emotions and images that I associate with the landscape, the sea and the elements. The starting point for this is a self made photo taken on the beach of Texel.
To capture the essence of the image, I abstracted the photo at pixel level, allowing me to display the seascape through 15 panels measuring 60 x 60 cm.
These panels are made of various materials and techniques, but correspond in color to the colors of the original, pixelated image.
Visible structures, brush strokes and sewn seams show that this is human work and show
the character and unique personality of the maker.

The second part of the work consists of fragmented wavy shapes that make you think
to the sea, but I also want to use this to depict the dark and threatening side of the primal forces.
The black frayed bodies seem to have been violently torn apart, and are thus in stark contrast to the austere wall panel, where everything has been precisely directed.
The rough character of the sculptures is partly canceled out by the fragile legs on which they stand, and thus seem to float. Light-footed and heavy at the same time.
All these contradictions create an alienating effect with which I want to stimulate the viewer.

Three fans form the third part of the installation and enhance the overall landscape experience. With the airflow that you feel and the sound you hear, I want to depict the wind, which gives you the feeling that you are really in a landscape.

The primal forces and the elements were the starting point for me, but in this work with its contrasts there are clearly more layers and meanings present.

This work is also about myself, the pragmatic designer versus the seeking artist.
About the contrast between reason and feeling. About order and chaos.
It’s about the battle between people and the environment. The thin line between the fascinating beauty,but also the destructive power of nature.
The sea in backlight. Where all color is dissolved and a black wavy surface remains
with the brilliant reflection of the sun.

I have titled it “Contradictory Landscape”.
With this title I want to raise questions and encourage the viewer to unravel the contradictions in my landscape. Is this about beauty? Destruction ? Danger or hope?

It is up to the viewer …

Menu