Kunstwerk Mariestad Zweden

Kunstwerk Mariestad Zweden

Tijdens de Artist in Residence week in Zweden zijn 3 jonge eikenbomen geplant door de 6 kunstenaars van 3 landen. Dit was het uitgangspunt voor het kunstwerk ” Triangel of Hope ” wat door mij is ontworpen in het kader van het Off Season Art Gardening project.

Beschrijving van het kunstwerk “ Triangle of Hope ” :

De eikenbomen zijn gepositioneerd in de vorm van een gelijkzijdige driehoek met een maat van 3 x 3 x 3 meter. Dit staat voor de gelijkwaardigheid en verbondenheid van de 3 landen in dit project : Zweden, Litouwen en Nederland.  De basis van de driehoek is zuid – noord gericht, net als de loop van de Tidan die als één van de weinige rivieren in Zweden naar het noorden stroomt.

De symboliek van de eik ( onvergankelijkheid / tijd ), de driehoek, het getal 3, het water en het noorden komt terug in door Jack Visser ontworpen kunstwerk waardoor er een relatie ontstaat met de 3 eiken. Het werk bestaat uit een zwevende gelijkzijdige driehoek uitgevoerd in corten staal en gevuld met stenen.  De stenen staan evenals de eiken voor de eeuwigheid en het overwinnen van de tijd wat ze een spirituele betekenis geeft.Het is de intentie van de kunstenaar dat de inwoners van Mariestad deze stenen zelf plaatsen en dat elke steen staat voor een persoonlijke wens of aandenken aan een geliefd persoon of gebeurtenis. Zo wordt het kunstwerk een onderdeel van de gemeenschap en zal de plek een bijzondere betekenis krijgen voor de mensen.

De relatie met het water, de Tidan en het meer Vänern wat belangrijk is voor Mariestad en omgeving wordt verbeeld door 24 eiken palen die in een golfpatroon zijn geplaatst en verbonden met de stalen driehoek. De hoogteverschillen van de palen onderling tonen een golfbeweging als dat van een waterstroom. De punt van driehoek wijst naar het noorden zoals ook de Tidan naar het noorden stroomt, de richting van het kunstwerk is gelijk aan de richting van de naast liggende rivier. De rechtopstaande eiken palen werpen een schaduw op de grond en de driehoek die gedurende de dag meedraait met de zon.  Er ontstaat een schaduwspel als dat van een zonnewijzer waarmee ook het element tijd en de verandering van de seizoenen een rol krijgt in het kunstwerk.

In de donkere periode van het jaar en s ’avonds trekt het kunstwerk de aandacht door de lijnverlichting onder de driehoek in een blauwe kleur wat het water en het leven symboliseert. De eikenbomen worden van onderen aangelicht door 3 grondspots met een groene kleur. Dit is de kleur van de natuur, het ontluikende blad in het voorjaar en de hoop op een toekomstige groene en duurzame wereld.

Description of the artwork  Triangle of Hope “

The trees are positioned in the shape of an equilateral triangle with a size of 3 x 3 x 3 meters. This represents the equality and solidarity of the 3 countries in this project: Sweden, Lithuania and the Netherlands. The base of the triangle is oriented south – north, just like the course of the Tidan that flows to the north as one of the few rivers in Sweden.

The symbolism of the oak (immortality / time), the triangle, the number 3, the water and the north is reflected in the artwork designed by Jack Visser, creating a relationship with the 3 oaks. The work consists of a floating equilateral triangle made of corten steel and filled with stones. Like the oaks, the stones represent eternity and the conquering of time, giving them a spiritual meaning. It is the intention of the artist that the inhabitants of Mariestad place these stones themselves and that each stone represents a personal wish or reminder of a loved person or event. In this way the artwork becomes part of the community and the place will have a special meaning for the people.

The relationship with the water, the Tidan and Lake Vänern, which is important for Mariestad and the surrounding area, is represented by 24 oak poles, placed in a wave pattern and connected to the steel triangle. The differences in height between the posts show a wave movement like that of a water stream. The point of the triangle points to the north as the Tidan also flows to the north, the direction of the artwork is the same as the direction of the adjacent river. The upright oak poles cast a shadow on the ground and the triangle, rotating with the sun during the day. This results in a ‘shadow-play’ like that of a sundial so that the element of time and the change of the seasons also play a role in the artwork.

In the dark period of the year and in the evening, the artwork draws attention through the blue line lighting underneath the triangle. The blue colour symbolizes water and life. The oak trees are illuminated from below by 3 ground spots with a green colour. This is the colour of nature, the budding leaves in the spring and the hope for a future green and sustainable world.

#OffSeasonArtGardening #SenceOfPlace #CreativeEurope #Mariestad #Ukmerge #Friesland

Menu